Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 20703.8 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 20703.8 X X
цільові iменнi незабезпечені (звичайні) (серiя А) 20.11.2019 20703.8 0 01.07.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 60.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 29323 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 50086.9 X X
Опис: Інші зобов'язання та забезпечення складаються iз: Поточна кредиторська заборгованiсть за: - довгостроквими зобов'язаннями - 347,4 тис.грн; - товари,роботи,послуги - 112,9 тис.грн; Iншi поточнi зобов'язання - 3084,0 тис.грн; Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 25778,7 тис.грн. Кредитiв банкiв, зобов'язань за iпотечними ЦП, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансової допомоги на зворотнiй основi немає.