Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Зміст


Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
– інформація про наглядову раду
– інформація про виконавчий орган
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
– повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки X
Вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.13 №2826, а саме абзацу шостого пункту 5 глави 4 Роздiлу IІ, емітент, який не є акціонерним товариством, який не здійснював публічну пропозицію цінних паперів та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 5, 9-15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31-33 цього пункту. В зв'язку з вище наведеним та вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не розкривається наступне: - вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - товариство не створювало юридичних осiб; - iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря на пiдприємствi вiдсутня; - iнформацiя про рейтингове агентство - послугами рейтингового агенства не користувалось; - товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; - за звітний період не було судових справ; - штрафнi санкцiї щодо емiтента не нераховувались; - iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акціями емітента - емітент не є акціонерним товариством та не має власних акцiй; - iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення – відсутня, посадові особи не звільнялись; - звiт керiвництва (звiт про управлiння) - емітент є суб'єктом малого підприємництва, звіт керiвництва не подається; - iнформацiя, зазначенна у п.12 - 16 не наведена у зв'язку з тим, що емітент не є акціонерним товариством та не має власних акцiй; - iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв - емітент не є акціонерним товариством; - iнформацiя про випуски акцiй емiтента, похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - таких цінних паперів немає; - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - у власностi працiвникiв емiтента не має цiнних паперiв емiтента; - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу - емітент не є акціонерним товариством та не має власних акцiй; - інформація про зобов'язання емітента (кредити банкiв, зобов'язань за iпотечними ЦП, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансова допомога на зворотнiй основi ) - такі зобов'язання відсутні; - iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента - не має жодних обмежень; - iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - емітент не є акціонерним товариством та не має власних акцiй; - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; - iнформацiя, зазначенна у п.25 - 28 вiдсутня, у зв'язку з вiдсутнiстю вчинення значних правочинiв; - рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя, у зв'язку з вiдсутнiстю поручителя; - iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - договори не укладались; - iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - таких договорiв не має; - вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - така інформація не виникала; - iнформацiя про стан корпоративного управлiння - відсутня, не подається; - iнформацiя, зазначенна у п.36 - 45 вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю iпотечних облiгацiй у емiтента, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. Фiнансова звiтнiсть ТОВ "Родинний маєток" вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась та не подавалась, послугами компанiй, якi надають правову допомогу, емітент не користується.