Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Титульний аркуш

30.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Директор       Гошка А. А.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
2. Організаційно-правова форма. Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 41029980
4. Місцезнаходження. 2100005000 місто Вінниця Івана Богуна, буд. 27а
5. Міжміський код, телефон та факс. +38 (098) 561-55-55, +38 (063) 652 77 77
6. Адреса електронної пошти.
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності). Жоден із зазначених
Протокол загальних зборів учасників № 11/1 від 27.04.2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
804
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
804
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://41029980.smida.gov.ua/ 30.04.2020
  (URL-адреса сторінки) (дата)