Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 2.3 0 0 0 2.3
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 2.3 0 0 0 2.3
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 342.4 896.8 0 0 342.4 896.8
будівлі та споруди 333.4 225.5 0 0 333.4 225.5
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 625.7 0 0 0 625.7
інші 9 45.6 0 0 9 45.6
Усього 342.4 899.1 0 0 342.4 899.1
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): термiни та умови користування основними засобами на пiдприємствi визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї, технiчною та проектною документацiєю, технiчним станом та ступенем зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв: на кінець звітного періоду - 1292,3 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв:30,42%. Ступiнь використання основних засобiв: 100%. Сума нарахованого зносу: 393,2 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: надходженням основних засобiв у сумi 789,3 тис.грн., вибуттям за рік - 0 тис. грн. та нарахуванням амортизації 232,6 тис. грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких iснує обмеження права власностi немає, в заставi основні засоби не перебувають.