Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 363-04-00
Факс (044) 363-04-00
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рiшення № 2092. Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування емісії/випусків від 07.11.2019 № ОВ-9390

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 23500277
Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0791
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 565-77-22
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, які надає особа: надання аудиторських послуг. Емітенту були наданi аудиторськi послуги, щодо пiдтвердження достовiрностi рiчної звiтностi. Також особою здiйснюється пiдготовка аудиторськiх висновків, що подається до НКЦПФР при реєстрацiї випускiв цінних паперів Емiтента, тощо.