Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (шт.) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Строк виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04.11.2019 67/2/2019 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA5000000886 цільові 45 460086 Бездокументарні іменні 20703870 0 д/н 0 01.07.2021
Опис
Розміщення облігацій серії А на первинному ринку здiйснюється самостiйно (без залучення андерайтера) серед осіб, зазначених у Рішенні про випуск облігацій, затвердженого Протоколом Загальних зборів учасників № 8 від 19.09.2019 р. Включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржевого реєстру фондової біржі не відбувалось. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, в повному обсязі будуть використовуватись Емітентом для здійснення господарської діяльності з фінансування будівництва житлового двосекційного будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями у складі будівництва житлово-громадського комплексу, що будується за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Івана Богуна, будинок 27а, з урахуванням в майбутньому присвоєної поштової адреси (1-ша черга будівництва). Джерелом погашення облігацій буде набуття у власність власникам облігацій квартир відповідної площі, згідно з кількістю придбаних облігацій, що передбачено умовами Рішення про емісію облігацій. Загальна планована площа квартир, що буде передана у власність власникам облігацій – 4 600,86 кв. м. Емітент випускає іменні цільові облігації, дохід за якими не виплачується. Власниками облігацій ТОВ «Родинний маєток» можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти. Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу з урахуванням особливостей, що передбачені в цьому Рішенні про емісію облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства. Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами випуску облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України. Обіг облігацій на вторинному ринку здійснюється пакетами, які відповідають загальній площі певної квартири. У разі, якщо введення в експлуатацію об'єкту будівництва буде здійснено раніше дати початку погашення облігацій, то Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення випуску облігацій.