Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК" за ЄДРПОУ 41029980
Територія 0510100000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 240 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 41.20 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 5
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: Івана Богуна, буд. 27а, місто Вінниця, Вiнницька область, 21000, УКРАЇНА, +38 (098) 561-55-55, +38 (063) 652 77 77


1. Баланс на 31.12.2019 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 744.5 7541.5
Основні засоби: 1010 342.4 899.1
- первісна вартість 1011 503 1292.3
- знос 1012 ( 160.6 ) ( 393.2 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 1.2
Усього за розділом I 1095 1086.9 8441.8
II. Оборотні активи
Запаси 1100 14 54.5
- у тому числі готова продукція 1103 14 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 5 257
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 237 2328.2
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15864.5 27503.6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 8 12
Витрати майбутніх періодів 1170 0 2.9
Інші оборотні активи 1190 67 972.2
Усього за розділом II 1195 16195.5 31130.4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 17282.4 39572.2

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1010 1010
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3768.7 -11524.7
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 -2758.7 -10514.7
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 16913.8 46482.5
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 4 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 347.4
- товари, роботи, послуги 1615 127.4 112.9
розрахунками з бюджетом 1620 387.4 60.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 4.1 0
- з оплати праці 1630 12 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 2592.4 3084
Усього за розділом IІІ 1695 3127.3 3604.4
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 17282.4 39572.2

Звіт про фінансові результати за 2019 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 484.4 263.5
Інші операційні доходи 2120 ( 902.1 ) ( 289.8 )
Інші доходи 2240 0 105.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1386.5 658.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 237.9 ) ( 97.4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5745.6 ) ( 2724.5 )
Інші витрати 2270 ( 3159 ) ( 1379 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 9142.5 ) ( 4200.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -7756 ) ( -3542.4 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -7756 -3542.4


Примітки до балансу
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Гошка А. А.
Головний бухгалтер Магельницька В. В.