Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -10514.7 -2758.7
Статутний капітал (тис. грн.) 1010 1010
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1010 1010
Опис Вартість чистих активів емiтента за попереднiй та звiтний перiоди розрахована за даними Балансу з урахуванням вимог "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. N 485, як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі Чистi активи =(Необоротнi активи + Оборотнi активи) – (Довгостроковi зобов'язання i забезпечення + Поточнi зобов'язання i забезпечення). Тобто, за даними балансу за 2019 рік розрахункова вартість чистих активів становить: 8441,8+31130,4 – 46482,5-3604,4=-10514,7 тис. грн. За 2018 рік: 1086,9+161955-16913,8-3127,3=-2758,7. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -11524,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -11524,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -3768,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -3768,7 тис.грн.
Висновок Розрахована вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого в п.4 ст. 144 Цивільного кодексу України. Методика розрахунку вартості чистих активів відповідає вимогам законодавства.