Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітніх періодів не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 5 (п'ять) осіб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб; осiб, якi працють за сумiсництвом - 1 (одна) особа; осiб, якi працють на умовах неповного робочого часу 0 осіб. У звiтному роцi фонд оплати працi складав 243 тис.грн., в порiвняннi з минулим роком фонд оплати працi збiльшився на 116 тис. грн. Квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам Емiтента. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: - залучення кадрiв вiдповiдної освiти та квалiфiкацiї; - забезпечення доступу до спецiалiзованої галузевої лiтератури; - пiдвищення квалiфiкацiї та здобуття спецiальної освiти на професiйних курсах; - вiдвiдування професiйних семiнарiв.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Підприємство до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб Товариство протягом звiтного перiоду не отримувало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Принципи побудови, методи i процедури застосування облікової політики Товариства здійснюються згідно Наказу №1-19 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику товариства» від 01.04.2019 року. Облікова політика Товариства відповідає всім вимогам П(с)БО та нормам чинного законодавства України для складання фінансової звітності. Визнання та амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв: Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Пiдприємство утримує з метою їх використання в процесi виробництва протягом бiльше одного року i вартiстю вище 6000 гривень за одиницю. Одиницею облiку є окремий об'єкт основних засобiв та iнших матерiальних не обiгових активiв. Групування в аналiтичному облiку ведеться згiдно вимог Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку. Для розрахунку амортизацiї окремого об'єкта основних засобiв використовується прямолiнiйний метод. Норма амортизацiї встановлюється виходячи з передбачуваного термiну корисної експлуатацiї. Оцiнка придбаних (створених або виготовлених) основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших не обiгових активiв виконується за первинною вартiстю. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв не розраховується, а для цiлей амортизацiї застосовується її нульове значення. Виробничi запаси - це вартiсть запасiв, сировини, основних та допомiжних матерiалiв, палива, покупних напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв, незавершеного виробництва, запасних частин, тари, iнших матерiалiв, призначених для споживання в ходi нормального операцiйного циклу та товари для перепродажу. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети з термiном корисного використання менше одного року, незалежно вiд вартостi облiковуються у складi запасiв пiдприємства. Пiд час вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО). Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущенi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на пiдприємство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), при вибуттi оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Використання методу ФIФО максимально наближає вартiсть запасiв до поточної ринкової вартостi. Грошовi кошти - сума грошей в касi, на поточних та iнших (строкових депозитних) рахунках у банках, якi можуть бути використанi для забезпечення фiнансовими ресурсами поточних потреб пiдприємства. Суми залишкiв грошових коштiв на розрахункових рахунках в iноземнiй валютi перераховуються у нацiональну валюту за курсом Нацiонального банку України на момент складання звiту. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як безнадiйнi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть за реалiзованi в кредит продукцiю, товари або наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг. Пiд доходами розумiють збiльшення економiчних вигiд у виглядi надходжень активiв або зменшення зобов'язань, що приводять до зростання величини власного капiталу пiдприємства (за винятком його змiн, що здiйснюються внаслiдок проведення додаткових внескiв власникiв). Усi доходи подiляються на декiлька груп: доходи вiд операцiйної дiяльностi; фiнансовi доходи; iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi та надзвичайнi доходи. Доходи вiд операцiйної дiяльностi - це доходи (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї та iншi операцiйнi доходи. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – це загальний дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї без врахування наданих знижок, повернення проданих товарiв та непрямих податкiв. Iншi операцiйнi доходи включають всi доходи вiд операцiйної дiяльностi, крiм доходу вiд реалiзацiї продукцiї. До них, зокрема, вiдносять: доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти; доходи вiд продажу оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй); доходи, одержанi вiд операцiйної оренди активiв; доходи вiд операцiйної курсової рiзницi за операцiями в iноземнiй валютi; суми одержаних штрафiв, пенi, неустойок та iнших санкцiй за порушення господарських договорiв; доходи вiд списання кредиторської заборгованостi; вiдшкодування ранiше списаних активiв (надходження боргiв, списаних як безнадiйнi); суми одержаних грантiв та субсидiй; iншi доходи. Фiнансовими доходами є доходи, отриманi в процесi проведення iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Це, зокрема, доходи вiд участi в капiталi та iншi фiнансовi доходи. Дохiд вiд участi в капiталi вiдображає доходи, одержанi вiд iнвестицiй в асоцiйованi, дочiрнi або спiльнi пiдприємства. Вони передбачають зростання частки iнвестора в чистих активах об'єкта iнвестування (внаслiдок одержання асоцiйованим, дочiрнiм та спiльним пiдприємством прибуткiв або зростання їх власного капiталу). До iнших фiнансових доходiв належать доходи, що виникають у процесi фiнансової дiяльностi пiдприємства. До них вiдносять: - дивiденди одержанi; - вiдсотки одержанi; - iншi доходи вiд фiнансових операцiй. До надзвичайних доходiв зараховують доходи, що отримує пiдприємство в надзвичайних умовах. Це можуть бути такi доходи: вiдшкодування, одержанi вiд страхових органiзацiй з метою покриття надзвичайних витрат; суми, перерахованi пiдприємству на фiнансування втрат з iнших джерел (державних органiв, юридичних та фiзичних осiб, iноземних суб'єктiв фiнансової дiяльностi та iн.). Витрати - зменшення економiчних вигод у виглядi вибуття активiв (грошових коштiв або iншого майна) або збiльшення зобов'язань , якi призводять до зменшення власного капiталу ( за винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлення власниками). Усi витрати пiдприємства подiляються на двi групи: витрати, що здiйснюються в процесi проведення звичайної дiяльностi, та витрати, якi проводяться за надзвичайних подiй. У свою чергу, до витрат вiд звичайної дiяльностi входять: витрати на операцiйну дiяльнiсть; фiнансовi витрати; витрати вiд участi в капiталi; iншi витрати.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом діяльності емітента було надання в оренду власного та/чи орендованого нерухомого майна. Наразі, основними напрямами інвестиційної діяльності Емітента є будівництво житлово-громадського комплексу по вул. Івана Богуна, 27а в м. Вінниці, що включає 3 черги та здійснюється поетапно. На даний час здійснюється будівництво 1-ї та 2-ї черг комплексу. Отримання доходу від реалізації цього проекту відбудеться після введення обєкту будівництва в експлуатацію. Чистий дохід від реалізації продукції за 2019 рік становив 484,4 тис.грн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основним придбанням за останні п'ять років є автомобіль NISSAN на загальну суму 736 тис.грн. Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання/відчуження, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, крім інвестицій у будівництво ЖГК по вул. Івана Богуна, 27а в м. Вінниці.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться по групам. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду складає 1292 тис.грн, залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду складає 899 тис.грн, знос на кiнець звiтного перiоду складає - 393 тис.грн, в тому числi: -будiвлi та споруди: первiсна вартiсть - 494 тис.грн., залишкова вартiсть - 226 тис.грн., знос - 268 тис.грн; -машини та обладнання: первiсна - 3 тис.грн., залишкова вартiсть – 2 тис.грн, знос - 1 тис.грн; -транспортні засоби: первісна вартість -736 тис.грн., залишкова вартість – 626 тис.грн., знос – 110 тис.грн.; -інструменти, прилади, інвентар (меблі):первiсна - 29 тис.грн., залишкова вартiсть - 26 тис.грн., знос - 3 тис.грн; -інші основні засоби: первісна вартість -9 тис.грн., залишкова вартість – 9 тис.грн., знос – 0 тис.грн.; -малоцінні необоротні матеріальні активи: первiсна 21 тис.грн., залишкова вартiсть - 10 тис.грн., знос - 11 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: надходженням основних засобiв на суму 789 тис.грн., нарахуванням амортизації 233 тис. грн. Мiсце знаходження основних засобiв знаходиться за адресою пiдприємства. Всi основнi засоби перебувають у власностi емiтента. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблеми, які можуть впливати на діяльність емітента: • нестабільність законодавчої бази; • можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави; • політичні ризики; дії державних органів, в тому числі виконавчої влади, що перешкоджають нормальній діяльності Емітента; • погіршення загальної економічної ситуації в Україні, що може призвести до зменшенню попиту на новозбудоване житло; • загальне падіння платоспроможного попиту та цін на ринку нерухомості, зокрема первинному; • зниження попиту на об'єкти нерухомості, будівництво яких здійснюється Емітентом; • зростання цін на будівельні матеріали і роботи; • форс-мажорні обставини та макроекономічні ризики, інші можливі ризики.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелом фінансування діяльності Емітента є фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, які будуть використовуватись в повному обсязі Емітентом для здійснення господарської діяльності з фінансування будівництва житлово-громадського комплексу, що будується за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Івана Богуна, будинок 27а, та складається з трьох черг будівництва. Фінансування будівництва здійснюватиметься за рахунок власних та залучених (позики фінансових компаній та кошти, залучені від випуску цільових облігацій) коштів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорів, на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Наразі основним проектом Емітента є будівництво житлово-громадського комплексу за будівельною адресою: м.Вінниця, вул. Івана Богуна, будинок 27а, зокрема 1-ї та 2-ї черги. Будівництво здійснюється на земельній ділянці площею 2,1658 га. Планована загальна площа 1-ї черги будівництва складає 6077,97 кв.м., 2-ї черги - 8681,5 кв. м. Емітентом здійснено випуск цільових облігацій з метою залучення інвестицій для будівництва 1-ї черги будівництва на суму 20703,87 тис. грн. Протягом року планується здійснити випуск цільових облігацій з метою залучення інвестицій для будівництва 2-ї черги на суму 29160,67 тис.грн.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емiтент самостiйно проводить маркетинговi дослiдження та монiторинг новiтнiх технологiй в галузi будiвництва нерухомостi та архiтектури, а також спостерiгає за тенденцiями попиту та пропозицiї на ринку нерухомостi м.Вінниці, зокрема первинному.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

У 2019 році здійснено випуск облігацій для фінансування будівництва 1-ї черги житлово-громадського комплексу, що будується за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Івана Богуна, будинок 27а. Зазначені облігації в повному обсязі розміщено серед осіб, які зазначені в Рішенні про розміщення облігацій, затвердженому Протоколом Загальних зборів учасників № 8 від 19.09.2019 р., та залучено 20703,87 тис. грн.